Prosincové časy kolem Broumova

Ano, kvapem se blíží Vánoce a ani mediální zmatení kolem adventních nedělí nemůže na tomto faktu nic změnit. Také počasí v letošním závěruroku spíše nahrává myšlence, že z podzimu přeskočíme rovnou do jara -vždyť v zahradách už kvete lýkovec i zlatý déšť a tráva se zelená, jakoby se ani chumelit nemělo. Ovšem pranostiky hovoří výmluvnou řečí. Den osvaté Albíně (16. 12.) schovej se do skříně; závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. Koncem tohoto týdne měli by mít napilno zejména myslivci - o svatém Lazaru (17.12.) ucpi v senci každou spáru. Možná, že náš víkendový turista dá v období neutuchajícího předvánočního kvasupřednost vycházce do přírody. Pro tentokrát zveme do prosincových časů vobci Broumov a v jejím okolí. Upoutá zde nejen majestátná příroda Českého lesa, ale i zajímavá historie těchto míst, navíc i čilý předvánoční ruch na česko-bavorské hranici.

Pavel Nový
 

Ves nad Hamerským potokem

Jak zmiňuje turistická literatura, leží ves Broumov nad levým svahem Hamerského potoka západně od Chodové Plané. Ještě lepší orientaci pak poskytuje údaj, že Broumov stojí při silnici k hraničnímu přechodu Broumov-Mehring. Západní část Broumova byla před rokem 1945 samostatnou osadou. První zmínky o vsi se vztahují k roku 1523, od počátku 17.století byla součástí chodovoplánského statku. Bývalá chodská vespatřila k zemskému obrannému systému, ještě v 18. století zde byly budovány záseky. Byla také význačnou průmyslovou lokalitou. Vyráběla setu kobaltová barva, v 19. století vznikla v údolí železná huť a později válcovna; výroba byla zastavena po roce 1870.

Od zámečku k zámečku

Po obvodu Broumova bylo vybudováno několik zámečků. Z nich klasicistní Jánský zámeček chátrá před vjezdem do Broumova, ve stromovípo pravé ruce. Starší barokní zámeček ve vsi byl adaptován na ubytovacízařízení. Při silničce v údolí Hamerského potoka leží lovecký zámeček Neuhaus. Tato stavba již zapadá do jednolité řady objektů, budovaných vduchu romantismu na chodovoplánském panství v druhé polovině 19.století. K nim se řadí nový pivovar a nový zámek v Chodové Plané, zámeček v Jalovém Dvoře ad. Přítomnost řady zámečků ve zdejší krásné lesnaté krajině zřejmě souvisí se sezónními pobyty někdejších majitelů chodovoplánského panství a jejich loveckými podniky.

Zajímavosti ve vsi a kolem

V Broumově i okolí můžeme při vycházkách poznat řadu různých zajímavostí. Patří k nim některé chráněné části zdejší přírody, květena podél Hamerského potoka, také staré stromy pod vsí. Je tu kupř. dubováalej s obvody kmenů téměř 4 m, nebo bizarní Broumovský jasan. V samotné obci je rybník, povolenky na rybolov je možné si opatřit v objektu urybníka. Při silnici sedovské Huti leží kolem Huťského potoka oplocenáobora pro černou a vysokou zvěř. Na vedlejším Jezevčím vrchu (633 mn.m.), ale i na jih od Broumova směrem k bývalému Jalovému Dvoru jsoumimořádně pěkné lesní partie, v sezóně vyhledávané početnými houbaři. Půvabná je i vycházka z obce proti proudu Tiché a poté k lesnímu rybníku Kajetán. Ve vsi kostel sv. Anny, moderní stavba hangárového typu na železobetonových nosnících pocházející z let 1934-35.

Od tržnic

Poslední ves před uzavřenou hranicí je od let devadesátých první vsí při otevřené hranici. Na Broumovu je to znát, v dobrém na upravených štítech domů a řadě nových restauračních zařízení ad. služeb. Do roztroušené zástavby horské vsi se vměstnalo i několik tržnic, nabízejících obvyklý tovar od textilu až po lovecké trofeje a sádrové klasiky humoru, o trpaslících už ani nemluvě. Inu, kde je poptávka, tam je i nabídka. Za zmínku také stojí, že pro odbavovací služby načesko-bavorské hranici slouží od letoška společné celní pracoviště podjednou střechou, ležící na německé straně těsně za naší státní hranicí. Duch postoupil i zde mlčenlivým pásmem smrků Českého lesa. Světla nového celního prostoru i čilý automobilový provoz z obou stran potvrzují nejen tuto skutečnost, ale i nákupní euforii dnů těsně předvánočních.

z archivu, autor: Pavel Nový