Kde jsou svahy, tam stojí Svahy

Jak praví moudré knihy, únor je druhým měsícem v roce a klimatologicky posledním měsícem zimy. Právě v tomto období se mají nořit, lámat a pukat ledy. A je-li únor bílý - pole i úhor sílí. Také netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. Ovšem nejvíce pranostik se na počátku února vztahuje k tzv. Hromnicím (2.2.) Dříve se v tento den světily svíce, zvané hromničky, které se pak používaly během celého roku k zažehnání nebezpečných bouřek a krupobití. Známá jsou rčení, že na Hromnice o hodinu více. Na Hromnice zima s létem potkala se. Jako prevence proti zesíleným mrazům se doporučuje dvojnásobné teplé oblečení: "Na Hromnice vezmi dvě kabanice". Také je známo, že na Hromnice - skřivánek přes hranice, atd. Skutečností je, že v únoru pokračuje zájem o zimní svahové polohy. Vyhledávají je děti k sáňkování, také náruživí lyžaři i surfařijsou rádi, když to s ni mi jede takříkajíc s kopce. Ve svazích serozprostírají mnohé obce. Typickým příkladem vesnické zástavby je obec Svahy, stojící v bočním svahovém údolíčku nad zalesněným údolím Kosího potoka, naproti bývalému hradu Třebel. Ves je dostupná od bočkou zesilnice Planá - Stříbro nad pověstnými serpentinami přes již zmíněný potok.

 

Pohlednice z návsi

Svahy jsou v čase Hromnic vcelku poklidnou zemědělskou obcí. Trochu vzruchu sem přináší až přívětivější časy od jara do podzimu, kdy obcí projíždějí chalupáři a chataři do nedaleké Vížky a dolů do osad u řeky Mže a k ústí Kosího potoka. Některé z domů slouží i zde rekreační múčelům. Náves se svažuje směrem k údolí Kosího potoka, zdobí ji výsadba nepříliš starých lip. Zahlédli jsme tu i rybníček, vyhledávaný početnou vodní drůbeží z dvorků po celé vsi. Z místních řemesel lze uvést zámečnictví; na humnech vsi je řada dnes již takřka muzejních dokladů znepříliš vzdáleného období zemědělské velkovýroby. Za prací i učením seze Svahů musí dojíždět, není divu, že náves je ve všední dny liduprázdná. Ovšem každý návštěvník je od první k poslední chalupě ohlašován hlasitým psím štěkotem.

Vzpomínka na Švédy

Snad nejrušněji bylo dle starých listin v okolí Svahů roku 1647. Tehdy se široké okolí vsi stalo bojištěm, na kterém se střetli císařští se švédským vojskem. Celou situaci bitvy zobrazují dvě dobové rytiny. Jak uvádí Procházka (1990), do dnešní doby se v lesích půl kilometru od vsi dochovaly zbytky staré reduty (pevnůstky v předpolí), považované někdy mylně za tvrziště. Zdejší pravidelné čtvercové opevnění je tvořeno valem, který obíhá ještě mělký příkop. Proti staré cestě procházející kolem reduty ve směru od Svahů je opevnění vyšší a mohutnější. Jezřejmé, že reduta střežila starou cestu, která vedla do údolí Kosího potoka pod hrad Třebel. Tyto úvahy potvrdil i archeologický průzkumtěchto míst, ukončený zde v roce 1989.

Cesty vedou do údolí

Všechny vycházkové trasy ze Svahů vedou do údolí vodních toků. Směrem západním lze dojít do Zliva, odtud svahovou cestou lesem k chatám uMže. Pěkné říční partie jsou i při řece pod Vížkou a na soutoku Mže sKosím potokem. K mimořádně modelovaným patří i údolí Kosího potoka mezi Svahy a Třebelí, zvýrazněné vystupující Vlčí horou (704 m n.mj. Zdejší přírodní poměry a pozoruhodnosti byly již v našich vycházkách uvedeny. V zimním období odmění se říční údolí svým návštěvníkům půvabnýmikrajinářskými pohledy a stoickým klidem zasněžených luk, lemovaných mlčenlivými svícemi smrků ve svazích. Lesní cesty jsou za sněhového příkrovu ideální pro turistické lyžování. Takže dobrou stopu a o hodinu více venku po Hromnicích při víkendovém putování jižní částí přírodního parku Kosí potok, tam po svazích pod Svahy.

z archivu, autor: Pavel Nový