Reklamační řád

Reklamační a záruční podmínky

Záruka na jakost se poskytuje po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky, nestanoví-li dodací list jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

  • Násilným poškozením zboží, nesprávnou manipulací a dopravou
  • Neodbornou nebo nevhodnou instalací zboží
  • Nedodržení pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci ke zboží
  • Neoprávněným zásahem, opravou nebo úpravou zboží osobami, které k tomu prodávající písemně nepověřil
  • V důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům

Uplatní-li kupující v záruční lhůtě řádně vadu zboží, je oprava zboží provedena zdarma, veškeré další nároky (např. náhrada následných škod) jsou vyloučeny. Kupující je povinen po zjištění vady dopravit reklamované zboží v původním obalu s kompletní dokumentací, kopií dokladu o koupi. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace (tj. převzetí zboží prodejcem k reklamačnímu řízení) až do doby, kdy prodávající oznámí kupujícímu ukončení reklamačního řízení. Kupující je povinen věc převzít. Jestliže kupující nedodrží termín převzetí, běží záruční lhůta ode dne, kdy zboží převzít měl. Právo uplatnit v záruční době vady zboží nemůže kupující postoupit další osobě.

Oprávněnost reklamace posuzuje a způsob odstranění vady určuje prodávající.

Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, hradí kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství, dokladu o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem.

Spory vzniklé ze smlouvy se budou řešit vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Spory, které nebudou vyřešeny smírnou cestou budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/94 SB. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou podanou kteroukoli ze stran České komoře rozhodců se sídlem v Brně, Jubilejní 31. Spory budou rozhodnuty senátem složeným ze tří rozhodců, to platí i pro jmenování rozhodců - náhradníků. Pro řešení sporů, jež není možno projednat v rozhodčím řízení je vždy příslušným soudem soud příslušný dle sídla prodávajícího.