Inzerce

Muzeum Českého lesa v Tachově

Na místě bývalého špitálu vypleněného Žižkovými vojsky v lednu 1421 při neúspěšném dobývání města se v roce 1466 usazují františkáni. V letech 1686 - 89 je podle plánů architekta Martina Allia vystavěn nový klášter, v letech 1689 -94 pak i kostel sv. Maří Magdaleny a sv. Alžběty. Klášter byl zrušen roku 1950. V následujících letech zde bylo zřízeno regionální vlastivědné muzeum.

 

Adresa

IČO: 076716
Třída Míru 447347 01 Tachov
Tel: 374 722 171
Email: info@muzeumtachov.cz
Web: muzeum.tachov.cz

Provozní doba

Po - Pá: 9.00 - 17.00

So - Ne : 10.00 - 17.00           

   

Expozice

Bývalý klášterní refektář

Tento prostor s původní nástěnnou a nástropní výmalbou je nejpůsobivější částí expozice. Jednotlivé výjevy zobrazují jednak františkánské světce a jednak známé biblické příběhy. Je zde možno spatřit i velkoformátový obraz bitvy křižáků s Turky u Bělehradu. Svatý Jan Kapitsrán, který měl v této bitvě učinit zázrak, byl zároveň tím, kdo přivedl po husitských válkách františkány do Tachova.

V místnosti jsou dále instalovány gotické sbírky - madony, oltářní křídla a oltářní skříň. Návštěvníky nejvíce obdivované je sousoší z lipového dřeva v životní velikosti -Poslední večeře Páně.

Historie do r. 1945

Expozice je instalována v přízemí budovy. Je seřazena chronologicky a členěna podle jednotlivých období, které sehrály  v historii regionu Tachovska hlavní úlohu. Začátek je věnován pravěku  našeho regionu. Na schématické  mapě jsou zakreslena nejdůležitější archeologická naleziště. Jsou zde rovněž instalovány předměty nalezené při vykopávkách.

Interaktivní zelená stezka

Z důvodu zvýšení atraktivity muzejní expozice především pro dětské návštěvníky byla vytvořena tzv. zelená stezka. Po celém muzeu jsou u vybraných exponátů či zastavení zelené popisky, které návštěvníky vyzývají, aby se dotýkal, zkoušel, hrál si.

Národopis

Měšťanský interiér - Expozice je instalována v patře a využívá prostor bývalých klášterních cel. Je tedy členěna do devíti pokojů - devíti oblastí znázorňujících život městského ale především venkovského obyvatelstva v minulosti. Jedna místnost představujeměšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století. Vystaven je nábytek, sklo, porcelán,panenka i řada zajímavých drobností.

Venkovská domácnost - Protipól tvoří místnost s lidovým malovaným nábytkem, který se v dané době používal ve venkovských domácnostech našeho regionu. Další místnosti jsou věnovány vždy určité činnosti. V jedné jsou vystaveny předměty spojené s pěstováním včel. Raritou je zde slaměný úl ve tvaru ženské postavy.

Kovářství - Návštěvníky rovněž zaujme část zabývající se kovářstvím. Je zde instalován velký kovářský měch, řada výrobků i ukázka kovářského náčiní , u kterého jsou vysvětleny jednotlivé kovářské operace. Důležitou součástí obživy venkovského obyvatelstva byly polní práce. Expozice věnovaná této činnosti ukazuje mimo jinépostroje pro koně i voly.

Oděv a jeho výroba - Specifickou a přitom neodmyslitelnou součástí života na venkově byl oděv a jeho výroba. Prohlídka kolovratů, motovidel, hachlí , drhlic a tkalcovského stavu je pro malé děti na požádání doplněna vyprávěním pohádky Jak krteček ke kalhotkám přišel. Nejen malé návštěvníky zaujme bohatá sbírka modrotiskových forem, staré žehličky i ukázky dobového textilu včetně regionálních krojů a šperků.

Kuchyně - V další části expozice návštěvník uvidí, jak velkých změn doznalo zařízení kuchyně i kuchyňské práce jako takové. Je zde vystaveno několik máselnic různých typů, lis na tvaroh, různé nádobí a náčiní.

Hrací mechanismy - Poslední místnost je tachovským specifikem a je věnována hracím mechanismům. Návštěvník zde může nejen vidět ale i slyšet. Instalován je zdepíšťalový orchestrion s měchy jenž doplňuje hrací skříňka s jazýčkovým mechanismem.

Příroda Českého lesa

Svébytnou součástí tachovského muzea je přírodovědná expozice, jejíž stávající podoba pochází z  r. 1999. Expozice sestává z několika volně propojených tematických okruhů, přičemž hlavní část zaměřená na prezentaci druhové diverzity území, vychází důsledně z principií tzv. rostlinně-zeměpisných celků, čili jakýchsi elementárních krajinných jednotek, které jsou vymezeny škálou obsahově rozdílných biotopů, akcentujících odlišné podmínky prostředí.

GPS souřadnice

49°47'40.053"N, 12°38'10.839"E